Thẻ Quà Tặng

Tiếp tục mua hàng

Mua thẻ quà tặng

Tặng món quà phù hợp với tất cả mọi người. Thẻ quà tặng của chúng tôi có các mệnh giá từ $25 đến $250 và được hoàn lai khi mua hàng tại www.umbrella-fashion.com, www.umbrella-online.com và tại bất cứ cửa hàng nào của chúng tôi. Thẻ quà tặng mua có thể được giao qua bưu điện hoặc emai. Thẻ quà tặng có một mã duy nhất được điền vào trong phần mã khuyến mãi khi mua hàng, hoặc trực tiếp cập nhật vào trong tài khoản của bạn cho sự mua sắm trong tương lai.Thẻ quà tặng có hiệu lực 36 tháng kể từ ngày mua.

Chọn thiết kế thẻ

Viết tin nhắn

Còn 250 ký tự

Viết tin nhắn cá nhân gửi cho người nhận kèm theo thẻ quà tặng vào đây. Không cần viết hướng dẫn về việc gửi hàng hoặc giao hàng. Tuy nhiên, nếu chúng tôi nhận thấy email có nội dung không phù hợp, có ý xúc phạm hoặc không lành mạnh, Umbrella có quyền loại bỏ tin nhắn. Cảm ơn sự hợp tác của bạn.

Chọn giá trị thẻ

  • $25
  • $50
  • $75
  • $100
  • $150
  • $200
  • $250
Unit

Gửi đến

Invalid Firstname
Invalid Lastname
email không hợp lệ
Email not match
Điều khoản thẻ quà tặng